SỐ ĐỀ 3 MIỀN ĐƯỢC PHÂN TÍCH NHƯ THẾ NÀO CHO TỪNG CON SỐ