Cần lưu ý cách tính thời gian để đảm bảo nhất cho mình